TARIFS

Tarifs chevaux/poneys

                                                  CHEVAUX :                                                                                                            PONEYS :

1 heure :                                            13euros                                                                                                                  11euros

1/2 heure :                                              X                                                                                                                        6euros

Forfait 10 heures :                             130euros                                                                                                                110euros

Tarif groupe :                                12euros/pers                                                                                                          10euros/pers  

Pension :

Demi-pension :